POAK w Stoczku Łukowskim PDF Drukuj Email
Sobota, 18 Luty 2012 17:06

   INFORMACJE OGÓLNE
Akcja Katolicka w naszej parafii została powołana 23 listopada 1997 r. w niedzielę Chrystusa Króla- święto patronalne Akcji Katolickiej przez ówczesnego ks. bpa. Ordynariusza Jana Wiktora Nowaka. W katedrze siedleckiej złożyło wówczas przyrzeczenie 22 osoby, asystentem kościelnym został ks. prob. Józef Huszaluk. Obecnie nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 33 członków i 5 sympatyków. Asystentem jest ks. prob. kanonik Stanisław Małek.
      Zarząd POAK:
1.Jastrzębska Celina- prezes (tel. 25 7970278)
2.Skwarek Stanisława- wiceprezes (tel. 25 7970775)
3. Figat Jan- wiceprezes ( tel. 795466649)
4. Figat Elżbieta- sekretarz ( tel. 795466040),
5. Rost Krystyna- skarbnik ( tel. 511753352)
6. Sabak Teresa-  członek ( tel. 25 7970257)
      Komisja Rewizyjna:
1. Ducki Ireneusz - przewodniczący ( tel. 604668663)
2. Maciaszek Jadwiga- członek
3. Kłos Elżbieta- członek
Spotkania formacyjne naszego oddziału odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca po sumie. Tematem naszych spotkań są katechezy, zawarte w materiałach formacyjnych. Referaty przygotowują głównie panie katechetki.
W obecnym roku liturgicznym rozważamy katechezy pod hasłem: ,,Kościół naszym domem ''.
Akcja Katolicka pełni dyżury w pomieszczeniach plebanii: we wtorki - w godz.9-12, w czwartki- w godz.14-17, w niedziele- w godz.8-14.
Telefon kontaktowy do Akcji Katolickiej - 25 7970725.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i działania w Akcji Katolickiej.


 DZIAŁALNOŚĆ                                   

   

 

      

 

    

 

   

 

 

  PLANY NA 2012 ROK

Przewodnie hasło na rok pracy formacyjnej w 2012 r. brzmi ,,Kościół naszym domem", a celem tej pracy ma być ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego, wzmocnienie ducha ekumenizmu, pogłębienie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół oraz odnawianie i budowanie struktur komunijnych.
I. Praca formacyjna oddziału;
1. Sakrament chrztu św. włączeniem w życie Kościoła (ks.Tadeusz                 Borutka),
2. Kościół a Królestwo Boże (ks. Jan Wal)
3. Kościół Ludem Bożym Nowego Przymierza (ks.Jacek Kempa),
4. Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa (ks.Jacek Kempa),
5. Kościół świątynią Ducha Świętego [hierarchiczne i charyzmatyczne dary     Ducha dla Kościoła] (ks.Ireneusz Stolarczyk),
6. Maryja Matka Kościoła (ks.Wiesław Łużyński),
7. ,,Jedność" Kościoła (ks.Ireneusz Stolarczyk),
8. ,,Świętość" Kościoła (ks.Jan Orzeszyna),
9. ,,Powszechność" Kościoła (ks.Wiesław Łużyński),
10. ,,Apostolskość" i misyjność Kościoła (ks.T. Borutka),
11. ,,Zmysł" Kościoła (ks.Jan Wal),
12. Realizacja ,,obcowania świętych" w rzeczywistości ,,Kościoła     Pielgrzymującego", ,,Kościoła Cierpiącego" i ,,Kościoła     Uwielbionego'' (ks.Jan Orzeszyna),
II. Modlitwa, liturgia, formacja;
a) praktyka ,,Liturgii godzin" i modlitwy różańcowej
b) codzienna lektura Pisma Świętego
c) pełny udział w niedzielnej Mszy Świętej( pomoc w czynnościach     liturgicznych)
d) systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty
e) modlitwa za kapłanów
f) udział w rekolekcjach i dniach skupienia( KIAK, DIAK, POAK)
g) udział w pielgrzymkach: krajowej na Jasną Górę i diecezjalnych (w miarę     możliwości z członkami KSM)
h) studium nauczania Kościoła: Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski
i) studium wydawnictw Akcji Katolickiej
j) uczenie dzieci i młodzieży odpowiedzialności za Kościół, zaznajamianie     ich z ideą ruchów i stowarzyszeń kościelnych, a zwłaszcza z Akcją     Katolicką i KSM oraz wprowadzanie ich w działalność apostolską
III. Problematyka społeczna.
1. Udział w organizacji Dnia Papieskiego w Polsce.
2. Publikowanie informacji o działalności POAK w ,,Podlaskim Echu     Katolickim", ,, Tygodniku Parafialnym " i w Radiu Podlasie.
3. Nawiązywanie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami     pozarządowymi do realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
4. Współpraca ze szkołami na terenie miasta i gminy w sferze kultury oraz     pomocy materialnej dzieciom.
IV. Działalność charytatywna.
1. Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych i alkoholików:
a) stypendia
b) korepetycje dla dzieci i młodzieży z jęz. polskiego, matematyki i chemii
c) opieka nad samotnymi młodzieńcami
d) przekazywanie żywności do punktów zbiorowego żywienia dla dzieci i     młodzieży
e) paczki świąteczne z żywnością
f) paczki ze środkami czystości.
2. Prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie:
a) gromadzenie odzieży, obuwia, pościeli i tkanin
b) szycie pościeli i bielizny
c) gromadzenie żywności i środków czystości od sponsorów: Caritas w     Siedlcach, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd     Miasta i Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim, Bank Spółdzielczy w     Trzebieszowie oddział Stoczek Łuk. i sponsorzy indywidualni.
d) opiekowanie się rodzinami z naszej parafii, których dotknęło     nieszczęście np. pożar zabudowań lub śmierć osoby - opiekuna     rodziny.
V. Działalność na rzecz parafii.
1. Prowadzenie biblioteki parafialnej:
a) organizacja biblioteki ( wpisy do katalogu autorowego, tytułowego i     księgozbioru, foliowanie nowych i podniszczonych książek )
b) stałe dyżury w bibliotece: wtorki - w godz. 9.oo - 11.oo,czwartki - w godz.     14.oo - 17.oo, niedziele - w godz. 8.oo - 16.oo
c) czytelnicy korzystają z książek bibliotecznych, czasopism religijnych oraz z     internetu w komputerze.
2. Prowadzenie parafialnego sklepiku z dewocjonaliami:
a) sklepik jest czynny w każdą niedzielę - w godz. 8.00 - 13.30 oraz w święta     kościelne i rekolekcje
b) zyski, jakie uzyskujemy ze sklepiku są przeznaczone na zakup potrzebnych     lektur do biblioteki i na rzeczy dla potrzebujących rodzin.
 3. Comiesięczne wykonywanie gazetki o Parafialnym Oddziale Akcji     Katolickiej na tablicy na zewnątrz kościoła.
VI. Zagadnienia organizacyjne.
1. Czynne uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez parafię     np.dożynki, zorganizowanie loterii fantowej,z której dochód     przeznaczamy na stypendia dla dzieci i młodzieży potrzebującej.
2. Udział w organizacjii Dnia Papieskiego.
3. Współpraca z Radą Duszpasterską i KSM oraz stowarzyszeniami     kościelnymi na terenie parafii.
4. Współpraca z Zespołami Oświatowymi w celu organizacji uroczystości     kościelnych i patriotycznych. 
5. Współpraca z Burmistrzem i Radą Miasta, Wójtem i Radą Gminy, z Radą     Nadzorczą Banku Spółdzielczego, z Gminną Spółdzielnią ,,Samopomoc     Chłopska " oraz z zakładami prywatnymi.

                                                              Ks. asystent kanonik Stanisław Małek
                                                              Prezes Celina Jastrzębska 
                                                              V-ce prezes Stanisława Skwarek
                                                              Sekretarz Elżbieta Figat